Language Language

Protokoll fra årsmøte på Stalheim hotell

Årsmøte 2011

ÅRSMØTE NORGES VERDENSARV 2011

Tirsdag 24. mai kl 18.30 – 20.30, Stalheim Hotell

SAKSLISTE

Følgende møtte og representerte stedene: 
Struves Meridianbue : Gerd Hagen
Bergkunsten i Alta : Stein Tage Domaas
Vegaøyan : André Møller, Margrethe Wika, Rita Johansen 
Vestnorsk fjordlandskap : Olav Ellingsen, Bjørn Inge Ruset, Katrin Blomvik
Røros Bergstad og Circumfirensen : Hans Vintervoll, Jon Ola Kroken, Aage Aas
Urnes Stavkyrke : Eli Sofie Thorne, Bjørg Alme Johannesen, Torunn Lønn Vinje
Bryggen i Bergen : Lasse Bjørkhaug, Kjell Moberg, Per Morten 
Ekerhovd

Innkalling godkjent uten merknader


Sak 1 Valg av årsmøteleder og sekretær

Vedtak:
Olav Ellingsen ble valgt som årsmøteleder
Rita Johansen ble valgt som sekretær 


Sak 2 Valg av to personer til å undertegne årsmøteprotokollen

Vedtak:
Eli Sofie Thorne og Kjell Moberg ble valgt til å underskrive årsmøteprotokollen


Sak 3 Styrets årsberetning for 2010

Vedtak:
Styrets årsberetning for 2010 ble vedtatt med endringer.


Sak 4 Årsregnskap 2010

Vedtak:
Resultatregnskap, balanse og noter vedtatt uten merknader. Sak 5 Revisjonshonorar

Vedtak:
Revisjonshonoratet for 2009 fastsettes til kr 2000 eks mva.


Sak 6 Styrets honorar

Vedtak:
Styrets honorar settes til kr 0


Sak 7 Handlingsplan for det kommende år

Vedtak:
Årsmøtet vedtok ingen formell handlingsplan. Styret skal følge opp eksisterende prosjekter. 


Sak 8 Innkomne forslag

Styret har ikke fått noen innkomne forslag. 


Sak 9 Valg

Vedtak: 
Styremedlemmer : Lasse Bjørkhaug, Rita Johansen
Styret får fullmakt til å velge personlige varamedlemmer. 
Styrets leder : John A. Bryde
Valgkomité på 3 medlemmer: Per Morten Ekerhovd, Bjørn Inge Ruset, Gerd Hagen 
Valgkomiteens leder : Gerd Hagen
Revisor : IKS Fjell velges som revisor.

Delegatene sluttet seg til invitasjonen fra Røros om at neste Verdensarvforum blir i Bergstaden Røros.Rita Johansen

About us

Kontakt

Norges Verdensarv
Postboks 181
7361 Røros
Norge

+47 47 03 90 51

post@norgesverdensarv.no

Unesco