Om oss

Norges Verdensarv ble etablert på Røros i 2007 etter initiativ fra de norske verdensarvstedene. Vi er en medlemsorganisasjon for alle som jobber med eller har interesse for verdensarv. I dag har vi kontor i Oslo.

Om oss

Formål

Norges Verdensarvs har som formål å ivareta og fremme de norske verdensarvstedenes fellesinteresser og bidra til bevaring og utvikling i samsvar med UNESCOs verdensarvkonvensjon og beste praksis. I den statlige verdensarvpolitikken er de åtte verdensarvstedene gitt en rolle som fyrtårn for beste praksis innen natur- og kulturminneforvaltning. Norges Verdensarv er en pådriver og sentral partner i dette arbeidet.

Norges Verdensarv skal:

  • Skape økt forståelse for det ansvar, de forpliktelser og muligheter som er knyttet til verdensarven.
  • Stimulere til faglig utveksling og samarbeid om verdensarvspørsmål, og være en erfaringsarena.

Norges Verdensarv arbeider for å øke kunnskapen om den norske verdensarven hos et bredt publikum og er et åpent nettverk for alle som jobber med verdensarv. Steder som blir nominert og innskrevet, kan i fremtiden slutte seg til nettverket.

UNESCOs fem strategiske målsetninger for arbeid med verdensarv ligger også til grunn for Norges Verdensarvs arbeid. Disse er: Credibility (troverdighet), conservation (bevaring), capacity-building (kapasitetsbygging), communication (kommunikasjon) og communities (lokalsamfunn).

Last ned Norges Verdensarvs strategi for perioden 2021-2024
Norges Verdensarv skal styrke samarbeidet mellom verdensarvstedene, fremme fellesinteresser og være en ressurs i utviklingen av en offensiv verdensarvpolitikk.

UNESCO

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Organisasjonens mål er å bidra til fred og trygghet gjennom internasjonalt samarbeid på disse områdene. UNESCO ble opprettet 16. november 1945, og Norge ble medlem i 1946.

UNESCO arbeider for å skape dialog basert på respekt for felles verdier og verdighet for alle kulturer i verden.

UNESCO er en organisasjon under FN, som jobber for fred og trygghet gjennom utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. UNESCO vedtok i 1972 en konvensjon om verdens natur og kulturarv. Konvensjonen skulle bidra til mer og bedre dialog basert på respekt for felles verdier og verdighet for alle kulturer i verden. For å gjøre dette ble det laget en liste over de stedene i verden som har hatt stor betydning for vår felles kulturarv. Disse stedene trenger og fortjener ekstra oppmerksomhet og respekt, for å sikre at stedene får stå til våre etterkommere. Noen av de mest kjente stedene i verden som er på listen er blant annet pyramidene i Egypt og den kinesiske mur.

Om verdensarv

Verdensarven i Norge

Norge sluttet seg til verdensarvkonvensjonen tidlig, og allerede ved UNESCOs andre innskriving i 1979 ble de to første stedene i Norge med. I dag har Norge åtte steder innskrevet på verdensarvlisten: Struves meridianbue, Bergkunsten i Alta, Vegaøyan, Røros bergstad og Circumferensen, Vestnorsk fjordlandskap, Urnes stavkirke, Bryggen i Bergen og Rjukan-Notodden Industriarv. De norske verdensarvstedene viser en stor variasjon, fra områder med storslått naturarv, til kulturlandskap, historiske bysentre og industri. I tid spenner den kulturhistoriske delen av verdensarven i Norge fra 7000 år tilbake i tid og fram til det 20. århundre.

Flere av de åtte verdensarvområdene i Norge strekker seg over flere kommuner. Alle de 20 kommunene som har verdensarv, aktuelle fylkeskommuner, museer, stiftelser, verneområdestyrer, næringsinstitusjoner, frivillige organisasjoner er medlemmer. Det er også mulig for privatpersoner å bli medlem i Norges Verdensarv.

Verdensarvstedene skal forvalte, bevare og utvikle vår natur- og kulturarv på en forbilledlig måte og dele erfaringene med andre. Norges Verdenarv er pådriver og sentral partner i dette arbeidet. I de senere år har Norges Verdensarv hatt stort fokus på å formidle verdensarven. Det omfatter blant annet utstillingen "Vår verdensarv", filmer, TV-serie og en bok om verdensarven i Norge. Norges Verdensarv jobber også med å øke engasjementer for verdensarv blant barn og unge gjennom storsatsingen Verdensarvinger.

Verdensarvforum

Verdensarvforum er landets viktigste møteplass for alle som jobber med verdensarven. Det er en åpen konferanse som organiseres av Norges Verdensarv hvert andre år hvor folk fra forvaltning, formidling, forskning, næringsliv og frivillige organisasjoner møtes. Forumet gir alle oss som jobber med verdensarv en unik anledning til å dele kompetanse, utveksle erfaringer og kunnskap. Mange av oss sitter i små fagmiljøer til daglig og forumet er derfor et viktig felleskap, et nettverk og en sosial arena. 

Våren 2023 ble konferansen holdt ved Bryggen i Bergen med tema: “Verdier og verdiskaping”.

Verdensarvforum

Hvem er vi

Liv Astrid Sverdrup

Liv Astrid Sverdrup

Direktør

las@norgesverdensarv.no

Martin Trulssønn Johannessen

Martin Trulssønn Johannessen

Prosjektleder

mtj@norgesverdensarv.no

Ingeborg Aure

Ingeborg Aure

Prosjektmedarbeider

ia@norgesverdensarv.no